Ulotka

Informacja dla użytkownika

Polibiotic, (5 mg + 5000 j.m. + 400 j.m.)/g, maść
(Neomycini sulfas + Polymyxini B sulfas + Bacitracinum zincum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.
– Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
– Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
– Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
– Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Polibiotic i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polibiotic
3. Jak stosować lek Polibiotic
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Polibiotic
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK POLIBIOTIC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Polibiotic to maść do stosowania miejscowego na skórę. Substancje czynne leku to antybiotyki – neomycyna, polimyksyna B i bacytracyna, o uzupełniającym się zakresie działania na bakterie, będące przyczyną większości zakażeń skóry.

Lek Polibiotic stosuje się przy drobnych ranach (otarcia, zadrapania, ukąszenia), oparzeniach i owrzodzeniach skóry.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU POLIBIOTIC

Kiedy nie stosować leku Polibiotic
– jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na neomycynę, polimyksynę B, bacytracynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Polibiotic (patrz punkt 6),
– jeśli u pacjenta występują zaburzenia słuchu (lek może mieć działanie uszkadzające słuch),
– na głębokie lub kłute rany, ciężkie oparzenia lub duże powierzchnie uszkodzonej skóry oraz na sączące zmiany chorobowe, ze względu na ryzyko wchłonięcia substancji czynnych do krwi i  ich ogólnoustrojowych działań niepożądanych (działanie uszkadzające słuch, nerki),
– do oczu, na błony śluzowe,
– u dzieci w wieku do 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
W przypadku reakcji uczuleniowych na lek, należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem. Pacjenci uczuleni na którykolwiek antybiotyk z grupy antybiotyków aminoglikozydowych (jak np. streptomycyna, gentamycyna, tobramycyna) lub polimyksyn mogą być również uczuleni na lek Polibiotic.
Długotrwałe stosowanie leku Polibiotic może spowodować nadmierne namnażanie niewrażliwych na lek bakterii i grzybów.
Jeśli wystąpią działania niepożądane, zwłaszcza podrażnienie w miejscu nałożenia leku lub pacjent stwierdzi brak poprawy, należy zaprzestać stosowania leku Polibiotic i skontaktować się z lekarzem.
Stosowanie leku na duże powierzchnie uszkodzonej skóry może spowodować utratę słuchu, uszkodzenie nerek i toksyczne działanie leku na układ nerwowy.
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek istnieje większe ryzyko szkodliwego działania leku Polibiotic na nerki i słuch.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek, upośledzeniem słuchu lub stosujący jednocześnie inne leki mogące uszkadzać nerki i słuch, przed zastosowaniem leku Polibiotic powinni zwrócić się do lekarza.

Inne leki i Polibiotic
Po zastosowaniu leku Polibiotic na dużą powierzchnię skóry lub uszkodzoną skórę, w wyniku wchłonięcia leku do organizmu, mogą wystąpić interakcje z innymi stosowanymi jednocześnie lekami.
Równoczesne stosowanie leku Polibiotic i doustnie przyjmowanej neomycyny, może nasilić ryzyko wystąpienia reakcji uczuleniowych.
Nie należy stosować leku Polibiotic jednocześnie z lekami mogącymi uszkadzać nerki i narząd słuchu, takimi jak silnie działające leki moczopędne (np. furosemid, kwas etakrynowy). Leki te podawane jednocześnie z anybiotykami aminoglikozydowymi (jak np. zawarta w leku Polibiotic neomycyna) zwiększają ich stężenie we krwi, co nasila ryzyko zaburzeń słuchu, aż do głuchoty, która może wystąpić nawet po przerwaniu stosowania leku.
Podczas jednoczesnego stosowania z lekiem Polibiotic leków mogących uszkadzać nerki lub układ nerwowy, może wystąpić sumowanie się działań niepożądanych.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku
Nie ma szczególnych wymagań dotyczących stosowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek przed zastosowaniem leku Polibiotic powinni zwrócić się do lekarza.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Ze względu na brak odpowiednich badań, nie stosować leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie stwierdzono wpływu stosowania leku Polibiotic na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK POLIBIOTIC

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie na skórę.

Oczyścić miejsce zranienia i pokryć niewielką ilością leku. Lek Polibiotic należy nakładać na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry 2 do 5 razy na dobę. Miejsce po nałożeniu leku można przykryć opatrunkiem z gazy lub pozostawić nieosłonięte.

Nie stosować dłużej niż przez 7 dni.

Po ukończeniu leczenia, nie należy ponownie stosować leku Polibiotic przed upływem 3 miesięcy.

Stosowanie u dzieci
Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat, ze względu na ryzyko działania uszkadzającego nerki i słuch.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Polibiotic
W przypadku stosowania leku na błony śluzowe czy na dużą powierzchnię skóry (zwłaszcza uszkodzonej) mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Mogą wystąpić objawy uszkodzenia nerek, słuchu i toksycznego działania leku na układ nerwowy.
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Polibiotic, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Polibiotic
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Polibiotic
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Polibiotic może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić: objawy nadwrażliwości, w tym reakcje skórne (świąd, wysypka, zaczerwienienie, obrzęk i inne objawy podrażnienia), uszkodzenie słuchu, uszkodzenie nerek, zakażenie niewrażliwymi szczepami bakterii lub grzybów.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK POLIBIOTIC

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku Polibiotic po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Polibiotic
– Substancjami czynnymi leku są: neomycyny siarczan, polimyksyny B siarczan, bacytracyna cynkowa.
– 1 g maści zawiera 5 mg neomycyny siarczanu, 5000 j.m. polimyksyny B siarczanu oraz 400 j.m. bacytracyny cynkowej.
– Inny składnik leku to: wazelina biała.

Jak wygląda lek Polibiotic i co zawiera opakowanie
Lek Polibiotic ma postać maści.

Opakowanie leku to:
Opakowanie leku to saszetki zawierające po 1 g, w tekturowym pudełku.
Opakowanie zawiera 10 saszetek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
Ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
Tel. (42) 22-53-100

Pobierz ulotkę Ulotka